Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu

Company about

Uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarının oluşturulması, geliştirilmesi, kalite denetiminin yapılması, uzmanlık eğitimindeki yeterliğin saptanması ve eğitim birimlerinin akreditasyon çalışmalarının yapılması gelişmiş ülkelerin hemen tümünde ve ülkemizde yeterlik kurullarının çalışmaları ile sağlanmaktadır. Ülkemizde 1997 yılında Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (TTB-UDKK) bu çalışmayı Prof.Dr. İskender Sayek, Prof.Dr. Yücel Kanpolat ve Prof.Dr. Yücel Tümer’I görevlendirerek başlatmış ve hazırlanan yönerge taslağı 1998 yılında görüşülürek onaylanmış ve tüm uzmanlık derneklerine bir çerçeve yapı olarak önerilmiştir.

Ülkemizde Çocuk Cerrahisi uzmanlığı Sağlık Bakanlığı tarafından ayrı bir dal olarak 1961 yılında kabul edilmiştir. Eğitim kurumlarının ülke geneline yayılması ile birlikte müfredatın asgari standartlarının belirlenmesi gereksinimi ortaya çıkmış, 1980’li yılların sonunda ilk çalışmalar başlatılmıştır. TÇCD çatısı altında 3 Haziran 2000 tarihinde, ülkemizdeki ilk örneklerden olan Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu (TÇCYK) kurulmuştur.

Yeterlik Kurulu Türkiye’de Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi’nin kalitesinin yükseltilmesi, standardize edilmesi ve eğitim veren her birimin bu standardı yakalaması, böylece topluma sunulan sağlık hizmetinin niteliğini iyileştirme amacı ile oluşturulmuştur.

Temel amacı şunlardır:

 1. Türkiye’de Çocuk Cerrahisi Uzmanlığı Eğitimin standardını oluşturmak, korumak ve yükseltmek
 2. Kalite denetimini sağlamak
 3. Uzmanlık eğitimi sonrasında, uzmanların yetkin sağlık hizmetleri sunumu için gerekli bilgi, beceri ve tutuma sahip olup olmadığını değerlendiren ülke genelinde standart yeterlik sınavları yapmak
 4. Uzmanlık eğitimi sonrasında, uzmanların yetkin sağlık hizmetleri sunumu için gerekli bilgi, beceri ve tutuma sahip olup olmadığını değerlendiren ülke genelinde standart yeterlik sınavları yapmak
 5. Yeterlik belgesi verdiği hekimlerin yeterliklerini belirli aralarla değerlendirerek yeniden belgelendirmek
 6. Eğiticilerin, uzmanların ve uzmanlık öğrencilerinin sürekli tıp eğitimi etkinliklerine katılımı teşvik etmek, özendirmek ve denetlemek
 7. Uzmanlık eğitimi veren birimler için rehber bilgiler ve standartlar oluşturmaktır.

Yeterlik Kurulunun çalışmaları üç temel hedefi kapsamaktadır:

 1. Uzmanlık eğitiminin standardizasyonu ve asgari gerekliliklerin belirlenmesi (çekirdek müfredat) ve bu gereklilikleri karşılayan kurumların talep ederlerse akreditasyonu (eşyetkilendirme): Bu amaçla standartlar belirlenmiş ve 29 Ekim 2016’da ilgili yönerge ile duyurulmuştur (http://tccyk.org/blg5.html)
 2. Uzmanlık eğitimini almış ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Çocuk Cerrahisi Uzmanı olmuş meslektaşlarımızın talep ederlerse geniş bir değerlendirici katılımı ile nesnel olarak yapılandırılmış bir sınav ile “yeterlik”lerinin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi: Çocuk Cerrahisi Yeterlik Sınavı Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından belirlenen çekirdek eğitim programı kapsamı dahilinde uzmanların mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını değerlendirmek amacı ile yapılır. Aynı zamanda Avrupa Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu“ European Board of Paediatric Surgery” sınav yönetmeliğinde belirtilen ana konuları kapsamaktadır. Buna göre, uzmanlık eğitimi sırasında yenidoğan cerrahisi, gastrointestinal sistem, çocuk ürolojik cerrahisi ve genital sistem cerrahisi, solunum sistemi, baş-boyun-yüz, iskelet-kas sistemi, endokrin sistem, lenforetiküler sistem ile ilgili cerrahi bilgi, beceri ve tutumlarının yanısıra çocuk onkolojik cerrahisi, travma cerrahisi, yanık ve yoğun bakım konularında da adayların fikir sahibi olmaları istenmektedir. Sınava katılım gönüllük esasına bağlıdır. Yeterlik belgesi 10 yıl için geçerlidir, bu sürenin sonunda yeniden belgelendirme gerekir. Hali hazırda sınavın uzman hekimin kendini değerlendirmesini sağlamak dışında bir etkisi yoktur.
 3. Sürekli tıp eğitimi etkinliklerine katılımın sağlanması: Başarılı bir hizmet için sürekli mesleksel gelişim etkinliklerinin gerekliliğine tüm çocuk cerrahlarının katıldığını ifade etmek yanlış olmaz. Bunu, uzmanlık süresi içinde katıldığı her türlü bilimsel aktivite (kongre, kurs, çalıştay, yayın, vb.) belgeleyerek göstermelidir.  

Tüm bu çalışmalarda amaç topluma sunulan sağlık hizmetinin niteliğinin iyileştirilmesidir; uzmanlarımızın varsa bilgi ve uygulama eksiklerinin kendileri tarafından fark edilmesi, bir nebze de olsa giderilmesidir.

Ülkemizde ilk olarak, 15 Ocak 2000 tarihinde UEMS’e bağlı “European Board of Pediatric Surgery” tarafından ülkemizdeki 75 çocuk cerrahisi uzmanına “Avrupa Çocuk Cerrahisi Yeterlik (Board) Belgesi” verilmiştir. Bu tarihten itibaren müfredat çalışmaları Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu tarafından yönlendirilmiştir.
Daha sonraki yıllarda aralıklı olarak sınavlar yapılmış ve günümüze kadar 40 Çocuk Cerrahisi uzmanı "Yeterlik Belgesi" sahibi olmuştur.

Yeterlik Sınavı Yapıldı

Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu tarafından her yıl yapılmakta olan “Çocuk Cerrahisi Yeterlik Sınavı” 23-24 Şubat 2018 tarihinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalının katkıları ile yapıldı.
Sınava ülkemizin değişik merkezlerinden on çocuk cerrahisi uzmanı katılarak başarılı olmuştur.
23.02.2018 tarihinde Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Sınavı’na girerek 10 (on) yıl süre ile geçerli Yeterlik Belgesi almaya hak kazanan uzmanlarımız (alfabetik sıra ile):

Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu tarafından her yıl yapılmakta olan “Çocuk Cerrahisi Yeterlik Sınavı” 23-24 Şubat 2018 tarihinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalının katkıları ile yapıldı.
Sınava ülkemizin değişik merkezlerinden on çocuk cerrahisi uzmanı katılarak başarılı olmuştur.
23.02.2018 tarihinde Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Sınavı’na girerek 10 (on) yıl süre ile geçerli Yeterlik Belgesi almaya hak kazanan uzmanlarımız (alfabetik sıra ile):

 • Ahmet Ali TUNCER, Afyon Kocatepe Menderes Ünüv. Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Ali Onur ERDEM, Adnan Menderes Ünüv. Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Başak ERGİNEL, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Çerrahisi Anabilim Dalı
 • Dilan Altıntaş URAL, Kahramanmaraş Necip Fazıl Çocuk Hastanesi
 • Gül ŞALCI, Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi
 • Mustafa Yaşar ÖZDAMAR, Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Nazile ERTÜRK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Serkan ARSLAN, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Süleyman ÇELEBİ, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi
 • Şenol BİÇER, Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

2017

Yeterlik Sınavı Duyurusu

Yeterlik Sınavı
Edirne’de yapılacak olan 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi öncesinde 25 Ekim 2017 tarihinde Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu tarafından 2017-yeterlik sınavının birinci basamağı yapılacaktır. Sınava son sene uzmanlık öğrencileri ve Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği üyesi uzmanlar başvurabilir.
Başvuru için aşağıdaki belgelerinin hazırlanarak Sınav Komisyon Sekreterliğine gönderilmesi gerekmektedir.
 1. Sınava girmek istediğinizi bildirir dilekçe,
 2. Nüfüs cüzdanı fotokopisi,
 3. Uzmanlar için uzmanlık diploması kopyası (onaylı) veya diploma almaya hak kazandığını bildirir belge
 4. Son sene uzmanlık öğrencileri için uzmanlık eğitimi aldığı kurumda son sene öğrencisi olduğuna dair belge,
 5. Sınav harcının yatırıldığını bildirir dekont,
 6. Özgeçmiş (örneği web sayfasında bulunmaktadır)
Birinci basamak sınavla ilgili bilgilere Teterlik Kurulu Web sayfasından (http://tccyk.org) web sayfasından ulaşılabilir.
Sınav ücreti 50 TL olup doğrudan Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği hesabına yatırılabilir veya www.tccd.org.tr adresinde üyelik sekmesinde diğer ödemeler bölümünden ödeme yapılabilir.
Başvuruların en geç 10 Ekim 2017 Salı günü Sınav Komisyonu Sekreterliği'ne ulaşmış olması gerekmektedir.

Soruların konulara göre ağırlıkları söyledir:

Konu Ağırlık (%)
Genel konular 10
Travma 10
Endoskopi 5
Baş boyun ve toraks 10
Karın 30
Genito üriner sistem 20
Tümörler 15Hesap Adı:
Banka Hesap Numarası:
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
Yapı Kredi Bankası Samanpazarı Şubesi-ANKARA
Şube Kodu: 031
Hesap No/IBAN No: TR86 0006 7010 0000 0070 0362 36
Belgelerin Gönderileceği Adres:
Sınav Komisyonu Sekreteri:
Tutku Soyer
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı,
Sıhhiye, ANKARA
Ülkemizde Çocuk Cerrahisi uzmanlığı Sağlık Bakanlığı tarafından ayrı bir dal olarak 1961 yılında kabul edilmiştir. Eğitim kurumlarının ülke geneline yayılması ile birlikte müfredatın asgari standartlarının belirlenmesi gereksinimi ortaya çıkmış, 1980’li yılların sonunda ilk çalışmalar başlatılmıştır. TÇCD çatısı altında 3 Haziran 2000 tarihinde, ülkemizdeki ilk örneklerden olan Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu (TÇCYK) kurulmuştur.

Hüseyin İlhan

Yeterlik Kurulu Başkanı-->

Kurullar


YÜRÜTME KURULU

Hüseyin İlhan(Başkan)
Cem Boneval
Mesut Yazıcı
Ali Naycı
Tutku Soyer
Oktav Bosnalı

EĞİTİM KURUMLARI/PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Cenk Büyükünal (Başkan)
Mustafa Melikoğlu
Ferit Bernay
Erbuğ Keskin
Gökhan Köylüoğlu
Çiğdem Ulukaya Durakbaşa

UZMANLIK YENİDEN BELGELENDİRME KOMİSYONU

Aydın Şencan
Ahmet Çelik
Kıvılcım Karadeniz


SINAV KOMİSYONU

Can Taneli (Başkan)
Suzi Demirbağ
Tutku Soyer
Rana User


DENETLEME ve DANIŞMA KURULU

Tolga Dağlı (Başkan)
Cahit Tanyel
Ata Erdener


Company about

Akreditasyon

Kurulumuz ülkemizde uzmanlık eğitimi verilen tüm kurumlarda uzmanlık eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesini, tıbbi bakım hizmetlerinin niteliğini iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

short

1070