-
TÇC-YetKur

Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu

03 Haziran 2000
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
AVRUPA BORARD
Avrupa Board sertifikası olan üyelerimizin dikkatine...


Lütfen tıklayınız...

YETERLİK SINAVI
ULUSAL KONGRE

Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu

03 Haziran 2000

Uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarının oluşturulması, geliştirilmesi, kalite denetiminin yapılması, uzmanlık eğitimindeki yeterliğin saptanması ve eğitim birimlerinin akreditasyon çalışmalarının yapılması gelişmiş ülkelerin hemen tümünde ve ülkemizde Yeterlik Kurullar'ının çalışmaları ile sağlanmaktadır. Ülkemizde 1997 yılında Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (TTB-UDKK) bu çalışmayı başlatmış ve hazırlanan yönerge taslağı 1998 yılında görüşülürek onaylanmıştır.

Ülkemizde Çocuk Cerrahisi Uzmanlığı Sağlık Bakanlığı tarafından ayrı bir dal olarak 1961 yılında kabul edilmiştir. Eğitim kurumlarının ülke geneline yayılması ile birlikte müfredatın asgari standartlarının belirlenmesi gereksinimi ortaya çıkmış, 1980’li yılların sonunda ilk çalışmalar başlatılmıştır. TÇCD çatısı altında 3 Haziran 2000 tarihinde, ülkemizdeki ilk örneklerden olan Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu (TÇCYK) kurulmuştur.

Amaçlarımız

Yeterlik Kurulumuzun temel amacı şunlardır:

 1. Türkiye’de Çocuk Cerrahisi Uzmanlığı Eğitimin standardını oluşturmak, korumak ve yükseltmek
 2. Kalite denetimini sağlamak
 3. Uzmanlık eğitimi sonrasında, uzmanların yetkin sağlık hizmetleri sunumu için gerekli bilgi, beceri ve tutuma sahip olup olmadığını değerlendiren ülke genelinde standart yeterlik sınavları yapmak
 4. Yeterlik belgesi verdiği hekimlerin yeterliklerini belirli aralarla değerlendirerek yeniden belgelendirmek
 5. Eğiticilerin, uzmanların ve uzmanlık öğrencilerinin sürekli tıp eğitimi etkinliklerine katılımı teşvik etmek, özendirmek ve denetlemek
 6. Uzmanlık eğitimi veren birimler için rehber bilgiler ve standartlar oluşturmaktır.

Yeterlik Kurulunun çalışmaları üç temel hedefi kapsamaktadır:

 1. Uzmanlık eğitiminin standardizasyonu ve asgari gerekliliklerin belirlenmesi (çekirdek müfredat) ve bu gereklilikleri karşılayan kurumların talep ederlerse akreditasyonu (eşyetkilendirme): Bu amaçla standartlar belirlenmiş ve 29 Ekim 2016’da ilgili yönerge ile duyurulmuştur (http://tccyk.org/blg5.html)
 2. Uzmanlık eğitimini almış ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Çocuk Cerrahisi Uzmanı olmuş meslektaşlarımızın talep ederlerse geniş bir değerlendirici katılımı ile nesnel olarak yapılandırılmış bir sınav ile “yeterlik”lerinin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi: Çocuk Cerrahisi Yeterlik Sınavı Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından belirlenen çekirdek eğitim programı kapsamı dahilinde uzmanların mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını değerlendirmek amacı ile yapılır. Aynı zamanda Avrupa Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu“ European Board of Paediatric Surgery” sınav yönetmeliğinde belirtilen ana konuları kapsamaktadır. Buna göre, uzmanlık eğitimi sırasında yenidoğan cerrahisi, gastrointestinal sistem, çocuk ürolojik cerrahisi ve genital sistem cerrahisi, solunum sistemi, baş-boyun-yüz, iskelet-kas sistemi, endokrin sistem, lenforetiküler sistem ile ilgili cerrahi bilgi, beceri ve tutumlarının yanısıra çocuk onkolojik cerrahisi, travma cerrahisi, yanık ve yoğun bakım konularında da adayların fikir sahibi olmaları istenmektedir. Sınava katılım gönüllük esasına bağlıdır. Yeterlik belgesi 10 yıl için geçerlidir, bu sürenin sonunda yeniden belgelendirme gerekir. Hali hazırda sınavın uzman hekimin kendini değerlendirmesini sağlamak dışında bir etkisi yoktur.
 3. Sürekli tıp eğitimi etkinliklerine katılımın sağlanması: Başarılı bir hizmet için sürekli mesleksel gelişim etkinliklerinin gerekliliğine tüm çocuk cerrahlarının katıldığını ifade etmek yanlış olmaz. Bunu, uzmanlık süresi içinde katıldığı her türlü bilimsel aktivite (kongre, kurs, çalıştay, yayın, vb.) belgeleyerek göstermelidir.

Tüm bu çalışmalarda amaç topluma sunulan sağlık hizmetinin niteliğinin iyileştirilmesidir; uzmanlarımızın varsa bilgi ve uygulama eksiklerinin kendileri tarafından fark edilmesi, bir nebze de olsa giderilmesidir.

Ülkemizde ilk olarak, 15 Ocak 2000 tarihinde UEMS’e bağlı “European Board of Pediatric Surgery” tarafından ülkemizdeki 75 çocuk cerrahisi uzmanına “Avrupa Çocuk Cerrahisi Yeterlik (Board) Belgesi” verilmiştir. Bu tarihten itibaren müfredat çalışmaları Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu tarafından yönlendirilmiştir. Daha sonraki yıllarda aralıklı olarak sınavlar yapılmış ve günümüze kadar 40 Çocuk Cerrahisi uzmanı "Yeterlik Belgesi" sahibi olmuştur.

Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu

03 Haziran 2000
Yürütme Kurulu

Hüseyin İlhan (Başkan)
Cem Boneval (Sekreter)
Mete Kaya
Özlem Boybeyi Türer
Oktav Bosnalı
David T. Thomas
Zafer Dökümcü

Hüseyin İlhan

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eğitim Kurumları/Programları Değerlendirme Komisyonu

S.N.Cenk Büyükünal (Başkan)
Mustafa Melikoğlu
Akile Büke
Recep Tuncer
Çiğdem Ulukaya Durakbaşa
Tamer Sekmenli

S.N. Cenk Büyükünal

İstanbul Üniversitesi


Uzmanlık Yeniden Belgelendirme Komisyonu

Ahmet Kazez (Başkan)
Müjdem Nur Azılı
Murat Mutuş

Ahmet Kazez

Fırat Üniversitesi

Sınav Komisyonu

Mustafa Olguner (Başkan)
Arzu Şencan
Rana User

Mustafa olguner

Dokuzeylül Üniversitesi


Denetleme ve Danışma Kurulu

Tolga Dağlı (Başkan)
Cahit Tanyel
Ata Erdener

Tolga Dağlı

Marmara Üniversitesi

Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu

03 Haziran 2000

Kurulumuz ülkemizde uzmanlık eğitimi verilen tüm kurumlarda uzmanlık eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesini, tıbbi bakım hizmetlerinin niteliğini iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

Eğitim Kurumları/Programları Değerlendirme Komisyonu

S.N.Cenk Büyükünal (Başkan)
Mustafa Melikoğlu
Akile Büke
Recep Tuncer
Çiğdem Ulukaya Durakbaşa
Tamer Sekmenli

S.N.Cenk Büyükünal

İstanbul Üniversitesi

Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu

03 Haziran 2000

Kurulumuz ülkemizde uzmanlık eğitimi verilen tüm kurumlarda uzmanlık eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesini, tıbbi bakım hizmetlerinin niteliğini iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

Bu amaç ile, uzmanlık eğitimini almış ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Çocuk Cerrahisi Uzmanı olmuş meslektaşlarımızın talep ederlerse bilgi, beceri ve tutuma yönelik "yetererlik”lerinin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi çalışmalarını yapmaktadır.

Yeterlik belgesi sahibi olmayan, veya
-alınan belgenin süresi dolan (on yıl), veya
-yeni uzman olan meslektaşlarımızın "Yeterlik Belgelendirilmesi" iki yol ile yapılmaktadır:
1) Yeterlik sınavına katılarak,
2) “Uzmanlık Yeniden Belgelendirme Yönergesi”ne uygun olarak katılınan bilimsel etkinliklerin belgelendirilmesi yolu ile

Yeterlik belgesi olmayan veya belgesi olup 10 (on) yıllık süreyi doldurmuş olan uzmanlarımızın “belgelendirilmesi” için “Uzmanlık Yeniden Belgelendirme Yönergesi”nde yer alan katıldıkları bilimsel etkinliklere ait belgeleri Uzmanlık Yeniden Belgelendirme Komisyonu"na sunmalıdırlar.

TTB Ulusal Yeterlik Kurulu (TTB-UYEK) ülkemizde düzenlenen tüm bilimsel etkinlikleri (eğer talep edilirse) kredilendirmektedir. Derneğimiz tarafından düzenlenen tüm bilimsel etkinlikler için TTB'nden STE/SMG Kredilendirilmesi yapılmaktadır.

Uzmanlık yeniden belgelendirme yönergemizde yer alan bilimsel çalışmalara katılarak gerekli puanı toplayan uzmanlarımız "Yeterlik Belgesi" için Uzmanlık Yeniden Belgelendirme Komisyonu"na başvurmaları yeterlidir.

Uzmanlık Yeniden Belgelendirme Komisyonu

Ahmet Kazez (Başkan)
Müjdem Nur Azılı
Murat Mutuş


Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu

03 Haziran 2000

Katıldığım Bilimsel Etkinlikleri Nasıl Kayıt Altına Alabilirim?

1) Katıldığınız etkinlik TTB tarafından kredilendirilmiş ise;
a. Bilimsel Etkinlik öncesinde Etkinlik Yöneticisi/Sorumlusu internet üzerinden bilimsel etkinliği kredilendirme başvurusu yapar, eğitici ve kursiyerlerin bilgilerini TTB-UYEK (Ulusal Yeterlik Kurulu) sistemine girer.
b. Etkinlik bitiminde her eğitici ve katılımcı aşağıdaki yolu izleyerek TTB internet sitesine girer:
i. ttb.org.tr ->TTB -> Kredilendirme -> Katılımcı Girişi sekmesinden Veya,
ii. doğrudan https://kredilendirme.ttb.dr.tr/katilimci.php adresini kullanarak KATILIMCI GİRİŞİ sayfasına ulaşılır.
c.İlgili sayfadaki yönlendirmeleri izleyerek katıldığı oturumları işaretler ve kredilendirme işlemleri tamamlanır.
2) Katıldığınız etkinlik TTB tarafından kredilendirilmemiş ise etkinliğe ait program, broşür, web sayfası çıktısı, katılım belgesi gibi belgeleri kişisel dosyanıza koyunuz. Bu belgeler “Uzmanlık Yeniden Belgelendirme Komisyonu” tarafından değerlendirilecektir.

STE/SMG Kredilendirme Kartı Sahibi Nasıl Olabilirim?

Kartınız yoksa Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu Sekreteri'ne yetkur@tccyk.org adresi aracılığı ile ulaşıp TC Kimlik No, Ad, Soyad ve e-posta adresi bildirilerek “STE/SMG Kredilendirme Kartı” talep ediniz.
Bu kart TTB tarafından kişiye özel olarak 10 TL karşılığında çıkartılmaktadır. Üyelerimize kolaylık olması için derneğimiz tarafından yapılan etkinlikler öncesinde katılımcılardan bilgileri alınarak TTB’ne kart çıkarılması için toplu olarak başvurulmaktadır.
Katıldığınız her bilimsel etkinlik için kaydınızı etkinleştirmeniz, bir yıl süreyle geçerli olacak ve katılmış olduğunuz etkinliklerde geriye dönük olarak da kredi puanı almanıza olanak sağlayacaktır.

Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu

03 Haziran 2000

Kurulumuz ülkemizde uzmanlık eğitimi verilen tüm kurumlarda uzmanlık eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesini, tıbbi bakım hizmetlerinin niteliğini iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

Bu amaç ile, uzmanlık eğitimini almış ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Çocuk Cerrahisi Uzmanı olmuş meslektaşlarımızın talep ederlerse bilgi, beceri ve tutuma yönelik "yetererlik”lerinin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi çalışmalarını yapmaktadır.

Yeterlik Sınav Komisyonu

Mustafa Olguner (Başkan)
Arzu Şencan
Rana User

Mustafa Olguner

Dokuz Eylül Üniversitesi

Yeterlik Sınavı Duyurusu

Bu yıl yapılacak olan Yeterlik Sınavı'na' katılmak için: Başvuru için aşağıdaki belgelerinin hazırlanarak Sınav Komisyon Başkanına gönderilmesi gerekmektedir.

 1. Sınava girmek istediğinizi bildirir dilekçe,
 2. Nüfüs cüzdanı fotokopisi,
 3. Uzmanlar için uzmanlık diploması kopyası (onaylı) veya diploma almaya hak kazandığını bildirir belge
 4. Son sene uzmanlık öğrencileri için uzmanlık eğitimi aldığı kurumda son sene öğrencisi olduğuna dair belge,
 5. Sınav harcının yatırıldığını bildirir dekont,
 6. Özgeçmiş (örneği web sayfasında bulunmaktadır)

Birinci basamak sınavla ilgili bilgilere Yeterlik Kurulu Web sayfasından (http://tccyk.org) ulaşılabilir.
Sınav ücreti 50 TL olup doğrudan Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği hesabına yatırılabilir veya www.tccd.org.tr adresinde üyelik sekmesinde diğer ödemeler bölümünden ödeme yapılabilir.
Başvuru belgelerinin en geç sınav günü hazır olması gerekmektedir. Soruların konulara göre ağırlıkları söyledir:

Soruların konulara göre ağırlıkları söyledir:

Konu Ağırlık (%)
Genel konular 10
Travma 10
Endoskopi 5
Baş boyun ve toraks 10
Karın 30
Genito üriner sistem 20
Tümörler 15Hesap Adı:
Banka Hesap Numarası:
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
Yapı Kredi Bankası Samanpazarı Şubesi-ANKARA
Şube Kodu: 031
Hesap No/IBAN No: TR86 0006 7010 0000 0070 0362 36
Belgelerin Gönderileceği Adres:
Sınav Komisyonu Başkanı:
Prof. Dr. Mustafa OLGUNER
Dokuzeylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı,
Narlıdere/Balçova/İZMİR
Hüseyin İlhan | Yeterlik Kurulu Başkanı

Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu

03 Haziran 2000
ETKİNLİKLER

Çalıştay

04.05.2018

Uzmanlık Dallarının Sorunları Çalıştayı-2

TC Sağlık Bakanlığı, Konferans Salonu

Tıpta Uzmanlık Dallarının Sorunları Çalıştayı Raporu hakkında çözüm önerilerine katkı sağlamak amacıyla TC Sağlık Bakanlığı Bilkent yerleşkesinde 04 Mayıs 2018 tarihinde saat Sağlık Bakanı Sayın Dr. Ahmet DEMİRCAN’ın da katılımı ile yapıldı. Çalıştaya Derneğinizi temsilen Prof. Dr. Hüseyin İlhan ve Prof. Dr. Burak Tander katıldılar.

16.03.2018

Uzmanlık Dallarının Sorunları Çalıştayı-1

İstanbul

Tıpta Uzmanlık Dallarının Sorunlarını tartışmak üzere 16 Nisan 2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ’ün katılımlarıyla yapıldı. Çalıştaya Derneğinizi temsilen Prof. Dr. Burak Tander ve Prof. Dr. Çiğdem Ulukaya Durakbaşa katıldılar.

Eğitim

2018

Sınav

2018

208 Yeterlik Sınavı Yapıldı

Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu tarafından her yıl yapılmakta olan “Çocuk Cerrahisi Yeterlik Sınavı” 23-24 Şubat 2018 tarihinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalının katkıları ile yapıldı yapıldı.
Sınava ülkemizin değişik merkezlerinden on çocuk cerrahisi uzmanı katılarak başarılı olmuştur.

İletişim

Kurul Sekreteri

Cem BONEVAL

'e ulaşmak için lütfen yazınız ...

Cem BONEVAL


Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
ANTALYA

yetkur@tccyk.org
0(242) 249 6563
0(532) 361 9090

Yeterlik Kurulu Sekreteri'ne,

Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu

03 Haziran 2000

Değerli Üyeler,
16-19 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek olan 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve STEPS 2019 toplantısı öncesi Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Danışma Kurulu toplantısı yapılması planlanmaktadır. Danışma kurulu toplantısında branşımızın ülkemizde ki durumu, çocuk cerrahisi uzmanlık eğitimi, çalışma şartları ve sorunların masaya yatırılması, çözüm önerileri oluşturulması ve elde edilen çıktıların ilgililerle paylaşılması amaçlanmaktadır. Danışma kurulu daimi üyeleri yanı sıra tüm üyelerimizi ve meslektaşlarımızı toplantıya katılmaya ve katkıda bulunmaya davet ediyoruz.
Toplantı öncesinde mevcut durumun ortaya koyulması ve tartışmaların yapılandırılması amacıyla çalışma kolları oluşturulmuştur. Çalışma kollarında yer almak isteyen meslektaşlarımızın Dr. Cahit Güçlü’ye (cahitguclu@gmail.com) katılma arzularını, yer almak istedikleri çalışma kolunu ve iletişim bilgilerini 15 Nisan 2019’a (yarın) kadar cahitguclu@gmail.com adresinden iletmelerini rica ederiz.

TÇCD Yönetim Kurulu

Çalışma Kolları

1. Eğitim kurumları çalışma kolu
2. Uzmanlık öğrencileri çalışma kolu
3. Özel kurumlar çalışma kolu
4. Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet Hastaneleri çalışma kolu
Eğitim Kurumları Çalışma Kolu

Uzmanlık Öğrencileri Çalışma Kolu

Özel Kurumlar Çalışma Kolu

Sağlık Bakanlığı Devlet Hastaneleri Çalışma Kolu